طریقه ارسال کالا در افق مارکت چگونه است ؟

همه سفارشات شما پس  تکمیل و تایید در سایت از طریق پست ارسال میشود . مدت زمان ارسال کالا 24 ساعت و حداکثر 48  خواهد شد .

پس از ارسال کالا شماره رسید پستی به تلفن همراه ثبت شده توسط مشتری ارسال خواهد شد.